មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប រៀបចំទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា