មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថា ទន្លេសាបបានកំពុងតែរងការបំពុលដោយថង់ប្លាស្ទិក