ប្រជាពលរដ្ឋ ៧៥០គ្រួសារ ទទួលអំណោយសង្គ្រោះពីក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន ខេត្តកំពង់ធំ