កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ម្នាក់ទៀត ធ្វើឱ្យករណីសរុបកើនដល់ ៣០៦