ប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍កសិកម្មខេត្តព្រះវិហារកំពុងមមាញឹកប្រមូលផលស្រូវលក់ជូនក្រុមហ៊ុនតាមកិច្ចសន្យា