អង្គការសុខភាពពិភពលោក កោតសរសើរកម្ពុជា ដែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា