ក្រសួងការបរទេស បាននិងកំពុងសម្របសម្រួលឱ្យនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន ១២៨នាក់ វិលត្រលប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល មកកម្ពុជាវិញ