បទយកការណ៍៖ បញ្ញវ័ន្តកម្ពុជាបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោត ចូ បាយដេន