នាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ៖ យើងបន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្ពុជា ក្នុងការប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-១៩