ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តាសោភា បើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់ការឯកភាពលើ​សូច​នា​ករគន្លឹះ​​កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រ​និងកម្រិតវិស័យ​ សម្រា​ប់ការតាមដាន និង​វាយ​ត​ម្លៃ​កា​រ​អ​នុ​វ​ត្ត​គោ​ល​ន​យោបាយ IDP