ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយដៃនៅរដ្ឋ Georgia របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងមិនធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជ័យជំនះរបស់ លោក បៃដិន ទេ