រដ្ឋបាលលោក ត្រាំ ប្រឆាំងនឹងការបិទប្រទេស និងបិទសាលារៀន