សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងមុន ប៉ុន្តែមានភាពអត់ធ្មត់តិចជាងមុន​នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើង