ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី "វិធានការក្នុងការបើកដំណើរការ គ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញ"