សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដែលហាមមិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគសាច់គោ