កម្មវិធីបាយបឹងរួមមិត្ត ប្រចាំក្រុងព្រះសីហនុ លើកទី១ ក្រោមប្រធានបទ “រួមគ្នាបំបាត់ការនេសាទខុសច្បាប់”