ស្ថានទូតអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជា រៀបចំសន្និសីទស្តីពីបទល្មើសលើកុមារ នៅខេត្តសៀមរាប