ឯកឧត្តម ហ៊ីវ សុវណ្ណ អញ្ជើញជាអធិបតីប្រជុំស្តីពីការអនុវត្ត កិច្ចលទ្ធកម្ម៩ខែដើមឆ្នាំ២០២០ និងការណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២១