ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើកទឹកចិត្តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបន្តស្វែង រកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ថ្មីៗប្រទេសទាំងពីរ