បទយកការណ៍៖ ការវិនិយោគចម្ការឈើដាំ នឹងជួយបង្កើតប្រភពឈើប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា​ប្រកបដោយនិរន្ត​រ​ភាព