ឯកឧត្តម ហេង រតនា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញបច្ចេកទេស ដល់បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការ ចំនួន ៣៤នាក់