កម្ពុជាមិនមានករណីជាសះស្បើយ និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា នេះ