ក្រសួងការងារ ជូនព័ត៌មានពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៣០) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៩,២៣២នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៥៥ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ