ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នឹងរៀបចំសន្និសីទដើម្បីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួប២៧ឆ្នាំ នៃការប្រកាសឱ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា