ក្រសួងរៀបចំដែនដី បញ្ជាក់ពីជំហរ ក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង