ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ចង់ឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយទំនិញក្នុងតំបន់អាស៊ាន