កម្ពុជាអរគុណរដ្ឋាភិបាលស្វ៊ីសដែលជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ