រដ្ឋបាលស្រុកស្ទោង បើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាឯកភាពស្រុក