ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី២៨) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៥,៤០២នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ១៨ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ