កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំ អាណត្តិទី៣