ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មី និងជាសះស្បើយថ្មីដូចគ្នា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០