ក្រសួងទេសចរណ៍ បានដាក់ចេញប្រការគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើចំនួន៨ចំណុច ក្នុងការធ្វើដំណើរ អំឡុងពេលមាន COVID-19 នៅកម្ពុជា