រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរ ២លាន៥សែននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៣