រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្នុងខែសីហា មានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកើតមានឡើង ៥៩លើក