ខេត្តក្រចេះ បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីជំនាញស្វែងរកការគាំទ្រមតិ លើបញ្ហាយេនឌ័រ និងពិការភាព