ក្រសួងអប់រំ យុជន និងកីឡាបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្តថវិកាគាំទ្ររបស់សហព័ន្ធ​កីឡាជាតិ