មន្រ្តីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថា ភ្នាក់ងារទេសចរទាំងអស់ ត្រូវយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រាសាទ