ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវ ជូនដំណឹងពីការបន្តបិទច្រកព្រំដែន និងច្រកទ្វារទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០