ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង នៅឃុំរាម ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ