អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលនៅសល់ចុងក្រោយ១នាក់ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ មកបន្តព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត