អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យ