ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តីលើគោលការណ៍កំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង