ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសំណួរដែលថា ហេតុអ្វីមិនបញ្ចប់ សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយ