គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថា ផែនទីខ្នាត ១/២៥ ០០០ ជាផែនទីដែលគូសដោយប្រទេសវៀតណាម