អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប​រំពឹងថា ក្នុងឱកាស​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំសកល ២០១៨ ចូល ២០១៩ ខេត្តនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងបណ្តាឆ្នាំមុនៗ