ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្មីមួយទៀតនឹងលេចឡើងនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តអន្លង់វែង នាដើមខែមករា ២០១៩ ដើម្បីគាំទ្រដល់សន្តិភាព