ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិត ៣.០០០នាក់ ចូលមកកម្ពុជា តាមច្រកកំពង់ផែសមុទ្រ