ឯកឧត្ដម អូស្មាន ហាស្សាន់ ជំរុញឱ្យមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង និងបង្កើនសមាជិកថ្មីនៅខណ្ឌឫស្សីកែវ