លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអនទទួលស្គាល់ថា នារីពិតជាមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ