សៀវភៅនិយាយពីអភិបាលកិច្ចសកល និងការស្តារវប្បធម៌ឡើងវិញរបស់ចិន បានបង្ហាញអំពីអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ «ផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវាត់មួយ»